Professioneel leiderschap

Professioneel leiderschap 
De transformationele leider in de organisatie

Voor leiders die zich verder willen ontwikkelen met het accent op de organisatie. Waarbij gekeken wordt naar de voortdurende veranderingen en ontwikkelingen in organisaties en in het bijzonder van jouw organisatie.

Hoe kun je als leider van deze organisatie adequaat en effectief leiding geven aan de veranderingsprocessen van jouw organisatie?

Passerel organiseert deze opleiding in Nederland en in Egypte
De opleiding in Egypte biedt een internationale context, als extra dimensie in leren. Onderscheiden en zien van verbanden in leiderschap in verschillende culturele contexten.  De ervaring leert dat de internationale component een verdiepend leermiddel is, in deze opleiding. Als leider op onbekende en onbegane wegen, buiten je directe comfort zone leren.

Onze opleiding laat je patronen en dynamieken in je leiderschap en organisatie herkennen en hoe deze te vernieuwen. Je leert kijken vanuit meerdere perspectieven en komt tot paradigma verschuivingen. Leiders transformeren in leiders die de organisatie leiden vanuit synchroniciteit van hoofd en hart.

Note: DEZE OPLEIDINGEN GEVEN EEN HERREGISTRATIE VOOR SCHOOLLEIDERS PO
'Ontmasker jezelf'. Een week sabbatical

'Ontmasker jezelf'. Een week sabbatical

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

‘Reis van de organisatie’

In de ‘reis van de organisatie’ staat centraal de voortdurende ontwikkelingen en veranderingen binnen organisaties. Hoe kun je als leider van jouw organisatie adequaat en effectief leiding geven aan de veranderingsprocessen?

‘De weerbarstige organisatie’

In de week van de ‘weerbarstige organisatie’ staat centraal de voortdurende ontwikkelingen en veranderingen binnen een organisatie en in het bijzonder jouw organisatie. Hoe kun je als leider adequaat en effectief leiding geven aan de veranderingsprocessen?

‘The moral community’

In de week van de ‘the moral community’ staat centraal de voortdurende ontwikkelingen en veranderingen binnen een organisatie en in het bijzonder jouw organisatie. Hoe kun je als leider van deze organisatie adequaat en effectief leiding geven aan de veranderingsprocessen?

Leerdoelen

Het verschil kunnen aangeven tussen veranderen en transformeren; Je hebt kennis van functionele en disfunctionele patronen in jouw handelen; Je hebt kennis van en kunt jouw inzet benoemen m.b.t. jouw kwaliteiten en valkuilen bij ervaren weerstand. Dit zowel bij persoonlijke transformaties als bij organisatie-transformaties.

Analyseren van een verandering vanuit een heldere visie op transformatie, hierbij hanteer je kennis en inzicht in aspecten van vertrouwen en wantrouwen.

Je bent in staat strategie uit te zetten t.a.v. het veranderingsproces. Je kunt daarbij samenhang realiseren met de omgeving en in een multidisciplinaire context. Hierbij leg je verschillende motieven, gewetens en bekwaamheden op één lijn m.b.t. het leiden van de transformatie.

Kunnen beoordelen van de eigen organisatieverandering a.d.h.v. de transformatiecyclus en geeft hierbij het effect aan op de resultaten van leerprestaties in de organisatie op alle niveaus.

Je bent in staat die leiderschapsstrategie te kiezen die bevorderend is voor het samenwerken, leren en onderzoek binnen jouw team en in jouw organisatie. Tevens geef je aan welke organisatiekenmerken hierbij een rol spelen. Je koppelt dit aan de transformatiecyclus (Quinn).

Beoordelen van de sturingselementen die nodig zijn in het veranderingsproces. Je brengt deze in onderlinge samenhang en evenwicht in de praktijk. (strategie, beheer en controle, zelfsturing).

Je past opgedane kennis over empowerment toe bij het succesvol doorvoeren van de verandering.

Je borgt het geleerde in een eindscriptie en presentatie, waarbij je wetenschappelijke kennis en relevante literatuur toepast bij het werken aan alle eerder genoemde doelen.

Leerdoelen

Je bent in staat het huidige paradigma van jouw organisatie te verhelderen. Je kunt het gewenste paradigma na verandering in jouw organisatie aangeven. Dit aan de hand van de veranderingscyclus en empowerment.

Je analyseert het strategisch- bestuurlijke- en politieke niveau van de organisatie. Je toetst dit aan jouw visie op verandering. Je kunt inzicht aantonen in transformatie op het niveau van tactisch, strategisch– en bestuurlijk niveau.

Je hebt inzicht in verschillende leiderschapsstijlen en bent in staat strategisch hierin de toepassing te kiezen. Je hebt kennis van de opwaartse beweging van organisatie ontwikkeling en kunt hierbij de verschillende paradoxen M. van Doorn) toepassen. Dit op de verschillende lagen in jouw organisatie.

Je bent in staat de variabelen te beoordelen die noodzakelijk zijn voor het succesvol toepassen van een veranderingsstrategie op zowel operationeel (werknemers), tactisch als strategisch beleidsniveau van de organisatie. Hierbij anticipeer je op de ontwikkelingen uit de omgeving.

Je zorgt ervoor dat de verandering geborgd blijft aan de hand van het proces enneagram.

Je ziet de samenhang tussen de veranderingen op verschillende lagen in jouw organisatie en bent in staat uit het lineaire denken te komen en de verandering tegelijkertijd in het geheel van de organisatie te leiden (synchroniciteit).

Borgen van het geleerde in een presentatie en eindscriptie, waarbij je wetenschappelijk kennis en relevante literatuur toepast bij het werken aan alle eerder genoemde doelen.

Leerdoelen

Je toont aan dat je de veranderingen in jouw organisatie van binnenuit kunt leiden, waarbij visie en morele waarden centraal staan.

Je past moreel leiderschap toe bij de invoering van een verandering, je anticipeert met jouw visie op de inzichten van anderen binnen en buiten de organisatie. Hierbij richt jij je van binnen de organisatie naar buiten, je kijkt naar de gehele organisatie, naar andere organisaties in Nederland en daarbuiten.

Je zet de strategie uit t.a.v. de voorgenomen verandering binnen de gehele organisatie. Je anticipeert hierbij op omgevingsinvloeden en neemt hierin het effect op alle lagen van de organisatie mee (zowel op managementniveau als de medewerkers).

Je legt verbanden tussen jouw eigen transformatie tot moreel leider en de verschillende lagen in de organisatie. Je creëert samen met het team hulpbronnen die ingezet kunnen worden t.b.v. een transformatie in de eigen organisatie en de maatschappij.

Je bent in staat aan te tonen welke aanpassingen nodig zijn binnen de gehele organisatie om tot een succesvolle verandering te komen. Hierin neem je de verschillende lagen binnen jouw sorganisatie mee.

Je borgt de morele waarden in jouw organisatie d.m.v. het formuleren in gezamenlijkheid van leidende principes in jouw organisatie, die vertaald zijn in concrete attituden en gedragsafspraken.

Je koppelt het inzicht in de organisatieverandering vanuit moraliteit aan wetenschappelijke kennis en relevant literatuur.

Data
Internationaal

Introductiedag oktober 2019
Start opleidingsweek november 2019.
De opleidingsweek vindt plaats in Egypte de andere dagen in NL

Nationaal

Verwacht 2020

Locatie

Passerel organiseert deze opleiding in Nederland en Egypte

Niveau

Deze opleiding vraagt een aanvangsniveau HBO/WO.

De opleiding zelf betreft ook niveau HBO/WO.

Investering

€ 5775-  Inclusief reis en all inlcusive verblijfkosten, eventuele sprekers en praktijk excursies.

Excl. annuleringsverzekering en reisverzekering.

Passerel BV is vrijgesteld van BTW

Voor wie?

Managers, Directie en Bestuurders
in onderwijs-, zorg- en overheidsorganisaties.

Duur opleiding

1 dag kennismaking en start van opleiding

8 Daagse opleiding met aan een gesloten dagen. Je verblijft deze opleiding met de groep gedurende de hele week op 1 locatie.

1 dag groeps supervisie
1 dag eindpresentatie en ronde tafel dialogen en certificering

Totaal van 11 opleidingsdagen

Studie inzet

Contact: 90 uur
Literatuur: 206 uur
Intervisie en eindopdracht: 40 uur

Van start tot einde

Bij aanvang van de opleiding maken wij met je kennis door een persoonlijke intake. We bespreken je leervraag en bepalen of je dit thema op niveau 1, 2 of 3 kunt gaan volgen. Dit thema sluit je af met een eindopdracht waarin wij toetsen op kennis & inzicht, toepassing, oordeelsvorming, leervaardigheden en communicatie. Na een positieve afronding ontvang je een certificaat.
*Voor schoolleiders PO: Na positieve toetsing heb je jouw herregistratie op dit thema voor het schoolleidersregister PO binnen.

    Herregistratie voor schoolleiders PO

    Herregistratie voor schoolleiders PO