Voorwaarden, privacy en klachten

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Passerel B.V, alsmede op alle overeenkomsten tussen Passerel B.V. en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen opdracht. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Passerel B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Passerel B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Passerel B.V. en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte door de opdrachtgever of (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.

Artikel 3 Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven. Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50 procent van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75 procent van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100 procent van het offertebedrag te worden vergoed. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.

3.2 Na inschrijving is zowel voor particulieren als bedrijven een termijn van 14 dagen bedenktijd van kracht zonder dat daar voor de klant kosten aan verbonden zijn.

Artikel 4 Annulering of wijziging van individuele begeleiding/ coaching door de opdrachtgever
In afwijking van artikel 3 kan annulering of wijziging van het geplande gesprek tot 1 week voor het gesprek kosteloos geschieden. Bij annulering of wijziging tot 48 uren voor aanvang van het gesprek dient 50 procent van het offertebedrag vergoed te worden. Bij annulering of wijziging binnen 48 uren voor aanvang van het gesprek dienen de volledige kosten te worden vergoed. Ook bij annulering of wijziging van een gesprek betreffende individuele begeleiding/coaching worden de annuleringskosten berekend op het moment dat het gesprek een aanvang zou nemen.

Artikel 5 Annulering of wijziging vanuit Passerel BV
5.1 In geval van uitval door ziekte of andere oorzaken van de trainer en/of coach zal Passerel BV na overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor professionele vervanging, of een nieuwe datum overeenkomen.

5.2 Bij open inschrijving geldt een groepsgrootte van minimaal 10 deelnemers. Inschrijving is mogelijk tot 2 maanden voor aanvang van de geplande opleiding. Bij onvoldoende deelname zal uiterlijk 2 maanden voor aanvang dit aan de ingeschreven deelnemers gecommuniceerd worden. Reeds ontvangen betalingen zullen binnen 2 weken terugbetaald worden.

Artikel 6 Vervanging
6.1 De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het project laten deelnemen, indien zulks aan Passerel B.V. wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van het project.

6.2 Passerel BV zorgt voor naleving van de afspraken conform de offerte. In verband met eventuele ziekte zal in overleg met de opdrachtgever voor vervanging gezorgd worden of verschuiving van de datum plaats vinden.

Artikel 7 Prijzen
Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 8 Betaling
Facturering vindt, tenzij anders is afgesproken, plaats nadat de opdracht conform artikel 2 tot stand is gekomen. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 30 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Passerel B.V. De reis- en verblijfkosten alsmede de verplichte literatuur in verband met deelname aan een training zijn in het offertebedrag niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De verblijfskosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de gekozen accommodatie. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Passerel B.V. steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Passerel B.V. gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Passerel B.V. alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 procent van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van Euro 113,00.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
Passerel B.V. heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 10 Auteursrecht
Het auteursrecht op de door Passerel B.V. uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij Passerel B.V.,evenals het eigendomsrecht, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Passerel B.V. zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Passerel B.V., berust eveneens uitsluitend bij Passerel B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 11 Overname van personeel
De werknemers/freelancers van Passerel B.V. zijn tijdens het dienstverband en gedurende een jaar na beeindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Passerel B.V. mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de opdrachtgever niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten Passerel B.V. om, ex-werknemers/ex-freelancers van Passerel B.V. in dienst te nemen, dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie dat de ex-werknemer/ freelancer in dienst is bij een derde.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
Passerel B.V. spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de algemene voorwaarden van de vereniging van trainings-en opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) uit te voeren. Passerel B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheids-verzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan Euro 10.000,–.
Passerel B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
– enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende mede-werking bij de uitvoering van de overeenkomst;
– onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiele informatie. Passerel B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
Passerel B.V. zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 13 Klachtenprocedure
Passerel B.V. hanteert een klachtenprocedure, die u kunt nalezen op onze website.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Passerel B.V. en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de rechtbank te Arnhem. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van Passerel B.V.

Artikel 15 Geheimhoudingsverklaring
Passerel BV en zijn medewerkers en freelancers verplichten zich al hetgeen het bureau bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan het bureau geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden.

Klachtenprocedure

1. Doel en reikwijdte van de klachtenprocedure
1.1 Deze klachtenprocedure heeft als doel dat de klacht wordt geregistreerd en vervolgens correct wordt afgehandeld. Achterliggende doelstelling is dat Passerel B.V. onderzoekt of klachten van dien aard in de toekomst zijn te voorkomen door procedures te wijzigen of andere maatregelen te nemen.

1.2 Een klacht over bijv. een levering, informatieverstrekking, advisering, begeleiding, bereikbaarheid of lesinhoud hoeft niet a priori d.m.v. deze klachtenprocedure afgehandeld te worden. Alleen als de klagende partij concludeert dat de Passerel B.V. het probleem niet binnen redelijke tijd adequaat oplost, is de klachtenprocedure van toepassing.

1.3 Passerel B.V. registreert alle klachten, ook als de klacht achteraf ongegrond blijkt te zijn.

1.4 Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

1.5 Klachten door een partij die de klager vertegenwoordigt worden alleen in behandeling genomen als de klagende partij door middel van een ondertekende brief aangeeft dat deze persoon hem of haar vertegenwoordigt.

1.6 De klachtenprocedure dient niet primair als evaluatie-instrument. Hiertoe krijgt iedere opdrachtgever een evaluatieformulier en mag uiteraard ook op eigen initiatief Passerel B.V. informeren over zijn of haar bevindingen. Uiteraard worden de klachten wel geevalueerd door Passerel B.V. zelf ter verbetering van de dienstverlening.

1.7 Zolang een klacht in behandeling is, dienen beide partijen zich te onthouden van juridische stappen. Als een der partijen het niet zinvol vindt de klachtenprocedure voort te zetten, dient deze de andere partij daar onverwijld en met opgave van redenen van in kennis te stellen.

1.8 Passerel B.V. kan nimmer verplicht worden royalere toezeggingen te doen dan in de leveringsvoorwaarden zijn bepaald.

2. Werkwijze
2.1 Is de klager, artikel 1.1 t/m 1.8 in acht nemende, van mening dat een klacht is gerechtvaardigd, dan dient de klager de klacht te richten aan de directeur van Passerel B.V. De klacht dient per brief, per fax of per e-mail gestuurd te worden, opdat er geen misverstand kan ontstaan over de inhoud van de klacht.

2.2 Binnen drie werkdagen ontvangt de klager een bevestiging van het ontvangst van de klacht per e-mail, per fax of per post.

2.3 In de klacht verwoordt de klager:
– waarop heeft de klacht betrekking. Bijv. begeleiding, training, lesmateriaal, enz.
– wat de aard van de klacht is.
– of voor de afhandeling al contact heeft gehad (zie artikel 1.1).
– waar men bereikbaar is voor de bevestiging van ontvangst en voor een inhoudelijke reactie en/of een voorstel voor compensatie.

2.4 Binnen tien dagen geeft Passerel B.V. een inhoudelijke reactie. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

De klager bevestigt binnen drie dagen de ontvangst van de reactie van Passerel B.V. en reageert binnen tien dagen inhoudelijk. Reageert de klager niet, behoudt Passerel B.V. zich het recht voor de klacht als afgehandeld te beschouwen. Reageert de klager later en kan daarbij aannemelijk maken dat eerder reageren niet mogelijk was, dan wordt de klacht verder in behandeling genomen. De door de klager ontstane vertraging kan niet in de klacht worden betrokken, noch de geleden schade vergroten.

2.5 Heeft een klant meer dan een klacht die onderling niet samenhangen, dan dient voor iedere klacht apart de procedure te worden gevolgd.

2.6 Is de klacht naar tevredenheid van de klant afgehandeld, dan bevestigt de klant dit schriftelijk of per e-mail, waarbij het voorstel van Passerel B.V. als bijlage is toegevoegd.

2.7  Komen de klager en de bestuurder niet tot overeenstemming, dan ziet Passerel B.V. zich genoodzaakt de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde te weten een jurist naar keuze van de klant, op kosten van Passerel BV, in Westervoort en/of Arnhem. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

3. Slotbepaling
3.1 Tijdens de afhandeling van de klacht onthouden beide partijen of door hen geinformeerde derden zich in deze van publiciteit.

3.2 Deze klachtenprocedure is alleen toegankelijk voor de klanten van Passerel B.V. Met deze klachtenprocedure zijn alle voorgaande klachtenprocedures vervallen.

3.3 Een ontvangen klacht wordt geregistreerd door Passerel B.V. voor een periode van 1 jaar.

4. Verantwoordelijkheid en adresgegevens voor het verzenden van de klacht
4.1 De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid van de algemeen directeur. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Passerel B.V., t.a.v. Algemeen Directeur, Die Denweide 6, 6932 KR Westervoort

 

Privacyverklaring

 

Passerel BV
Die Denweide 6
6932 KR Westervoort
+31 6 222 489 84
info@passerel.com
KVK 55524192


Artikel 1

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Naam
Adres
Telefoonnummer
Emailadres

 

Artikel 2
Passerel BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Passerel BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Artikel 3
Waar worden deze gegevens bewaard

Op de computer van Passerel BV welke beveiligd is met een wachtwoord, daarnaast worden alle documenten bewaard in Dropbox. Deze is ook beveiligd met een wachtwoord.
Op de mobiele telefoon van Passerel BV welke beveiligd is met een wachtwoord.
Alleen Passerel BV heeft toegang tot deze gegevens. De apparatuur is altijd of in bezit van Passerel BV. Of aanwezig in een afgesloten ruimte waartoe alleen Passerel BV toegang heeft.

Artikel 4
Duur van bewaren gegevens

Gegevens als naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden bewaard, echter niet gebruikt anders dan ter onderhoud van de zakelijke relatie.

Artikel 5
Delen van persoonsgegevens met derden

Passerel BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 6
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Passerel BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 7
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Passerel BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@passerel.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Passerel BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons